Gentamicin (เส้นทางจักษุ)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Garamycin
  2. Genoptic
  3. Genoptic SOP
  4. Gentacidin
  5. Gentafair
  6. Gentak
  7. Gentasol
  8. OCU-MYCIN

คำอธิบาย


Gentamicin เป็นของกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ การเตรียมตาปู Gentamicin ใช้ในการรักษาโรคตา

Gentamicin ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • วิธีการแก้
  • ครีม