Pazopanib (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. อีกทั้งยา

คำอธิบาย


Pazopanib เป็นยารักษาโรคมะเร็งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไต (advanced renal cell carcinoma) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษา sarcoma เนื้อเยื่ออ่อนขั้นสูง (STS) ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ Pazopanib รบกวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งในที่สุดจะถูกทำลายโดยร่างกาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยา pazopanib พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์ของยานี้รวมทั้งความเสี่ยงในการใช้ยานี้

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • ยาเม็ด